Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

Inhoudsopgave
 1. Definities
 2. Identiteit van de verkoper
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Het herroepingsrecht
 7. De kosten in geval van herroeping
 8. Uitsluitingen van het herroepingsrecht
 9. Conformiteiten en garantie
 10. Levering en uitvoering
 11. Betaling
 12. Klachtregeling
 13. Geschillen
1. Definities
Dag - Kalenderdag
Bedenktijd - De periode waarin de consument mag kiezen om via het herroepingsrecht de koop te ontbinden. In Nederland is deze periode vastgezet voor minimaal veertien kalenderdagen.
Herroepingsrecht - De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst tot koop op afstand te ontbinden.
3Dme.nl - De natuurlijke rechtspersoon die diensten en/of producten op afstand aanbiedt.
Overeenkomst op afstand - Een overeenkomst die door 3Dme.nl of de systemen eigendom van 3Dme.nl heeft vastgelegt tot het binden van een verkoop op afstand.
Bestelproces - Het proces waarin de consument een koop op afstand vastlegt via deze website.
2. Identiteit van de verkoper
3Dme.nl
Gevestigd te Nieuwegein op de Deventerschans nummero 21. Postcode 3432CP.
Telefoonnummer: +31621165786
Email: contact@3Dme.nl
3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor ieder aanbod op 3Dme.nl en elke op stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 3Dme.nl en de consument.

Voordat er via 3Dme.nl of een van de systemen van 3Dme.nl een koop op afstand word gesloten, wordt de text van deze voorwaarden de consument ter beschikking gesteld via de homepage en aan het einde van het bestelproces.

Als de consument om welke reden dan ook niet de mogelijkheid heeft om deze voorwaarden te lezen via onze website zal 3Dme.nl deze op basis van verzoek zo snel mogelijk naar de consument opsturen per email of briefpost.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als 3Dme.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 3Dme.nl niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen;

De eventuele kosten van aflevering;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

5. De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3Dme.nl langs electronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door 3Dme.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektrisch tot stand komt, zorgt 3Dme.nl ervoor dat ar passende technische maatregelen zijn genomen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal 3Dme.nl daarbij ook passende veiligheidsmaatregelen toepassen.

3Dme.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien 3Dme.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Het herroepingsrecht

Bij levering van producten;

Bij de aankop van producten heeft de consument mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de wettelijke bedenktijd. 3Dme.nl hanteerd de gebruikelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan 3Dme.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument met zorg omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover nodigs om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien het product is gesealed, kan het product niet worden geretourneerd als deze verpakking geopend is. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en - in de originele staat en verpakking aan 3Dme.nl retourneren, conform de door 3Dme.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten;

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst mits 3Dme.nl nog geen kosten of tijd heeft besteed aan de te leveren diensten.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door 3Dme.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7. Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzenden van de producten in rekening voor de consument.

Indien de consument de geleverde producten of diensten heeft betaald, zal 3Dme.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de ontvangst van de goederen of herropeing van de dienst terugbetalen.

8. Uitsluitingen van het herroepingsrecht

3Dme.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts wanneer 3Dme.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsgrecht is slechts mogelijk voor producten:

Die door 3Dme.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

Die op maat zijn gemaakt voor de consument;

Die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

9. Conformiteiten en Garantie

3dmd.nl staat er voor in dat de geleverde producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat 3Dme.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

Een door 3Dme.nl verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover 3Dme.nl kan doen gelden.

10. Levering en uitvoering

Wij bij 3Dme.nl zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 3Dme.nl kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 3Dme.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren mits er geen langere leveringstermijn is gecommuniceerd. Mits de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat hij de bestellilng heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dit geval het recht om kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

In geval van ontbinding conform lid 10 zal 3Dme.nl het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal 3Dme.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op een duidelijke begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele retourzending zijn dan voor rekening voor 3Dme.nl

Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij 3Dme.nl tot het moment van bezorging aan het adres van de consument of een vooraf aangewezen en aan 3Dme.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Betaling

Voor wanneer niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld is in artikel 6 lid 1. In het geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij verkoop van producten aan de consument mag in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consumentt geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en of diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan 3Dme.nl te melden.

In geval van wanbetaling door de consument heeft 3Dme.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de wettelijk toegestane incasso en rente kosten in rekening te brengen, alna het ten minste versturen van 1 herinnering na de vervaldatum.

12. Klachtenregeling

Klachten met betrekking tot de diensten en leveringen van 3Dme.nl dienen per e-mail kenbaar gemaakt te worden.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 3Dme.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij 3Dme.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 3Dme.nl binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13. Geschillen

Op overeenkomst tussen 3Dme.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.