Het Privacybeleid van 3Dme.nl

Over ons privacybeleid

3Dme.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening, of het verbeteren daarvan. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen deze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derde partijen.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website, en de dienstverlening van 3DMe.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 5 Oktober 2020, met het publiceren van nieuwe versies vervalt de geldigheid van de voorafgaande versies. Dit beleid beschrijft welke gegevens over u worden verzameld door ons, waar wij deze gegevens voor gebruiken, en met wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel gedeeld zouden kunnen worden. Ook verhelderen wij u op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons beleid kunt u altijd contact opnemen met onze contactpersoon. U vind de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Webwinkelsoftware en hosting

Onze website is ontwikkeld in Flask, en gehost bij simpleno.de. Persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar heeft gesteld ten behove van dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Simpleno.de heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. simpleno.de is op basis van de overeenkomst die wij met hun hebben gesloten verplicht om gepaste beveiligingsmaatregelen te nemen. Op basis van onze overeenkomst is simpleno.de verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Emails

Voor ons e-mailverkeer nemen wij diensten af van sendinblue. Sendinblue verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Het kan echter wel zo zijn dat deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten die wij van hun afnemen. Dit zijn echter in geen enkel geval persoonsgegevens. Sendinblue heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ontoegestaan gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Betaalproviders

Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel gebruiken wij de betaalservices van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals bankrekening en of creditcardnummer. Mollie.nl heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te stroomlijnen en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derde te delen. Mollie.nl deelt in geen geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners.

PostNL

Als u bij ons een bestelling doet zorgen wij ervoor dat de pakketten bij u worden geleverd via PostNL. Om u van dienst te zijn heeft PostNL uw naam, adres en woonplaatsgegevens nodig. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de diensten. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Snelstart

Onze administratie en boekhouding houden wij bij met behulp van de diensten van snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Verder delen wij details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor administratiewerkzaamheden en voor het maken van verkoop of inkoopfacturen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van inkoop of verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ter behoeven van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel altijd verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om anders dan op uw verzoek op een later moment contact op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze partijen zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van overeenkomst tussen 3Dme.nl en de betrokken partijen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw ip-adres, webbrowser, besturingssysteem en mogelijk de pagina waarop u zich bevind. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal len strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan 3Dme.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo'n geval zijn wij gedwonken om uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheiden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u zelf aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek tot verwijderen van uw data. Op grond van toepasselijk administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Onze medewerkers hebben die periode echter geen toegang meer tot uw klantendossier en de documenten die wij door uw opdrachten hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In geval dat uw gegevens op een ander e-mailadres of per post wenst te ontvangen zullen wij u eerst vragen dit te bevestigen op een bij ons bekend e-mail of postadres. In het geval van een verzoek voor het verwijderen van uw data administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt dan binnen 30 kalenderdagen reactie op uw verzoek. Als uw verzoek word ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie met alle gegevens en een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te laten passen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt dan binnen 30 kalenderdagen reactie op uw verzoek. Als uw verzoek word ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt dan binnen 30 dagen reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften en of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 3Dme.nl Als u bezwaar maakt kzullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijven staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google. Wij gebruiken diensten van Google om data en rapportages te kunnen maken over hoe onze bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van de geldende wet- en regelgeving inzage te tonen in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

In het geval dat andere partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

3Dme.nl behoudt ten alle tijden het recht om het privacybeleid aan te passen. Op deze pagina vind u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

3Dme.nl
Deventerschans 21
3432CP Nieuwegein
Nederland
+31621165786
contact@3dme.nl
Contactpersoon: M. van Schie